Referat fra 8 nov. 2017

30. november 2017
Den 8. november 2017 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet. Mødet foregik i klubhuset. Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ) og Knud Beer (KB). Jørgen Rasch (JR) deltog i en del af mødet. Der var afbud fra Allan Buch (AB).  Suppleanterne var ikke til stede. Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC) Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
  2. Udlejning af pladser m.v.
 4. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
  2. Orientering om renovering af bro i sydhavn
  3. Orientering om renovering af bro B (mastekran)
  4. Udslagsanlæg Blackwater
  5. Deltagelse i havnemesse og efterårsseminar
  6. Sejlerens Marina Guide
  7. Ny regnskabsfører
  8. Revision af havnereglement
  9. Vedligeholdelse af sti ved norhavn
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Lejekontrakt med Bådeklubben
  2. Forespørgsler vedr. anvendelse af bygninger og arealer
 6. Forhold vedrørende anparter
 7. Bordet rundt
 8. Eventuelt
 9. Dato for næste bestyrelsesmøde
 
 • Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.  
 • Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
  Referatet fra mødet den 13. september 2017 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 • Orientering fra havnefogeden
LMC orienterede om følgende:
 • Landpladserne er fordelt og de fleste både på¥ plads.
 • Der aftaltes arrangement og opgaver til arbejdsdagen den 18. november. JR koordinerer med LMC.
 • Der har været en episode med en person, der var faldet i havnen og heldigvis kommet op igen. LMC kontakter Tryg med henblik på et konsulentbesøg for rådgivning om sikkerheden i havnen.
 
 • Der er af og til forespørgsler fra bådejere, der Ønsker at flytte fra Middelfart Lystbådehavne.
 
 • Økonomi og drift
 
 1. Gennemgang af seneste periodebalance
Budgettet følges.  Årsresultatet vil dog blive påvirket af reparationen af kajen.  
 1. Orientering om renovering af bro i Sydhavn
Reparationen er i gangsat som planlagt.  Der er rammet ca. 50 ekstra skinner til afstivning af glacis imod sti. Den samlede omkostning, der var estimeret til kr. 512.900 forventes derfor overskredet med ca. 10% på nuværende tidspunkt.  
 1. Orientering om renovering af bro B (mastekran)
Broen trænger til renovering., Et umiddelbart overslag indikerer en pris på ca. kr. 450.000. Der arbejdes videre med forskellige muligheder, bl.a. en flydebro.  
 1. Udslagsanlæg Blackwater
JP indhenter tilbud på forskellige løsninger.  
 1. Deltagelse i havnemesse og efterårsseminar
JP og LMC deltagerindhenter tilbud på forskellige løsninger.  
 1. Sejlerens Marina Guide
KB tager kontakt med henblik pÃ¥ udformning af den fortsatte optagelse.  
 1. Ny regnskabsfører
JN og LMC tager kontakt med Lisbeth og aftaler må de med en af hende anbefalet efterfølger. Forventet starttidspunkt 1. januar 2017. Ny regler for bankfuldmagter blev drøftet.  
 1. Revision af havnereglement
Efter en drøftelse konkluderedes, at der ikke umiddelbart er behov for en revision.  
 1. Vedligeholdelse af sti ved nordhavn
JP tager kontakt til grundejerforeningen med henblik på vedligeholdelse af den bestående belægning.  
 • Havnens bygninger og areal
 
 1. Lejekontrakt med Bådeklubben
Efter en drøftelse opstillede bestyrelsen følgende retningslinjer for det fortsatte forløb:
 • Havnens anvendelse af klubhuset skal have prioritet frem for lejer
 • En lang uopsigelighedsperiode er muligt, hvis der er mulighed for opsigelse i ekstraordinære situationer
 • Lejer skal dække de positive omkostninger ved husets drift, JP har tidligere udarbejdet en foreløbig opgørelse
  JR skal udarbejde et udkast til hovedpunkter i en huslejeaftale med henblik på drøftelse på næste bestyrelsesmøde.  
 1. Forespørgsler vedr. anvendelse af bygninger og arealer
JP og KB skal afholde et møde med interessenter for leje af smedjen. Forud for mødet skal de have tilsendt en oversigt havnens rammer for anvendelsen og krav til lejer. Oversigten udarbejdes af JR.   SJ skal mødes med Strib Kajakudlejning angående placering af kajakstativ. Placeringen skal koordineres med LMC.  
 • Forhold vedrørende anparter
  Der var intet til forhandling under dette punkt.    
 • Bordet rundt
 
 • Vedrørende beddingen aftaltes, at Chris Domino Larsen fortsætter i 2018. JP taler med ham.
 
 • L23 foreningen har anmodet om rabat i forbindelse med et stævne. JP aftaler rammer for rabatordning for dette arrangement og andre arrangementer med LMC.
 
 • JP undersøger hos Codan, om vores pris på forsikring holder i forbindelse med FLIDs ophør af samarbejdet med selskabet.
 
 • JP og SJ tager initiativ til et fællesmøde mellem bådeklubben, roklubben og havnen.
 
 • JR varslede, at han  på privat basis – ville fremkomme med et forslag til ændring af vedtægter.
 
 • Eventuelt
  Intet at referere.    
 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  Næste møde blev aftalt til den 13. december kl. 19.00, i overensstemmelse med det tidligere aftalte. KB sørger for udkast til mødeplan for 2018 til næste møde. Mødet afsluttedes ca. kl. 21.45.