Referater

31. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde

Den 16. august kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i klubhuset.
Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Allan Buch (AB), Jørgen Rasch
(JR) og Knud Beer (KB).
Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC)
Deltagerne godkendte følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra havnefogeden
4. Orientering om fællesmøde med Bådeklubben og Roklubben
5. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
b. Status vedrørende indtægtsafvigelse
c. Status vedrørende udlejning af pladser
d. Kajreparation
e. Forestående investeringer
i. Anodebeskyttelse

ii. Bro i Sydhavn

f. Vedligeholdelse af aktiver fælles med grundejerforeningen
g. Ajourføring af hjemmeside
6. Havnens bygninger og areal
a. Venneforeningen ”Liv i Strib” – café-projekt
b. Oplæg fra Bådeklubben vedr. lejeforhold
c. Forespørgsel om anvendelse af klubhus
d. Sauna/bad
7. Forhold vedrørende anparter
8. Bordet rundt
9. Eventuelt
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
ad 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra møderne den 14. juni blev godkendt og underskrevet.
ad 3. Orientering fra havnefogeden
LMC orienterede om følgende:
· I forbindelse med en havnemanøvre er der sket en skade på hammeren af kajen i det nordlige
bassin. Skaden udbedres på regning af forvolderens forsikringsselskab.
· Redningslejdere er under reparation
· LMC tages kontakt til andelshavere, som er villige til at involvere sig i vedligeholdelse såsom
malerarbejde o.l. Dette sker sideløbende med de ordinære arbejdsdage, hvor der ikke er tid til at
påtage sig arbejder, der strækker sig over længere tid.
· Der er stor søgning på autocamper-pladser. I denne forbindelse aftaltes, at bestyrelsen på et senere
tidspunkt tager stilling til udvidelse af faciliteterne, herunder modtagelse af black water.
LMC blev anmodet om at udarbejde udkast miljøplan for havnen med henblik på indsendelse og
godkendelse hos kommunen.
ad 4. Orientering om fællesmøde med Bådeklubben og Roklubben
JP orienterede om de positive forhandlinger. AB kontakter Middelfart kommune med henblik på
udformning og udmøntning af aftalen mellem Bådeklubben og Roklubben, idet der kan være
tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse hermed.
ad 5. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
Budgettet overholdes i store træk, og årsresultatet forventes som budgetteret, dog
bevirker den store udgift vedrørende reparation af kajen i det sydlige bassin en
overskridelse af udgifterne.
b. Status vedrørende indtægtsafvigelse
Afvigelserne blev gennemgået.
c. Status vedrørende udlejning af pladser
Der er 8 ledige pladser, så udlejningen går godt.
d. Kajreparation
Reparationen er afsluttet.
e. Forestående investeringer
i. Anodebeskyttelse
Udsættes i år.
ii. Bro i sydhavn
Udføres i efteråret som tidligere vedtaget.
f. Vedligeholdelse af aktiver fælles med grundejerforeningen
Der er fremsendt regning på 50% af udgifterne broen ved stien, som grundejerforeningen
endnu ikke har betalt.
g. Ajourføring af hjemmeside
Tilretningen er nu afsluttet, og der foretages løbende ajourføring. Oplysning vedrørende
udlejning af klubhus fremgår nu af hjemmesiden, idet bådeklubben har afsagt sig denne
opgave. Det aftaltes, at referater fremover kan downloades fra hjemmesiden.
ad 6. Havnens bygninger og areal
a. Venneforeningen ”Liv i Strib” – café-projekt
Foreningen havde i en mail meddelt, at den ikke længere ønsker at arbejde med projektet.
b. Oplæg fra Bådeklubben vedr. lejeforhold
Behandlingen af oplægget blev udskudt til næste møde.
c. Forespørgsel om anvendelse af klubhuset
JP og KB blev bedt om at kontakte Bådeklubben og afholde et indledende møde med henblik
på at klarlægge mulighederne i og interessen for en alternativ anvendelse.
d. Sauna/bad
Bestyrelsen godkendte, at JP tager kontakt til initiativgruppen med henblik på det videre
arbejde med henblik på en realisering af det fremsendte oplæg.
ad 7. Forhold vedrørende anparter
JR oplyste, at der er 6 andele til salg. Interesserede kan henvende sig til ham.
ad 8. Bordet rundt
AB redegjorde for, at han undersøger forskellige muligheder vedrørende forbedring af
trafikforholdene omkring havnen.
ad 9. Eventuelt
Intet at referere.
ad 10. Dato for næste bestyrelsesmøde
Næste møde blev aftalt til den 13. august kl. 19.00, i overensstemmelse med det tidligere aftalte.
Mødet afsluttedes ca. kl. 20.30.
Referent: Knud Beer